Gebruikersvoorwaarden / disclaimer


Toepasselijkheid

Deze "Gebruiksvoorwaarden" zijn van toepassing voor iedereen die gebruik maakt van deze website "http://www.gregoria.nl". Door toegang te verkrijgen tot danwel gebruik te maken van deze website gaat u ("de gebruiker") akkoord met de deze gebruikersvoorwaarden.

Gregoria.nl behoudt zich het recht voor om deze gebruikersvoorwaarden op ieder moment aan te passen. Het verdient de aanbeveling periodiek na te gaan of de tekst van deze gebruikersvoorwaarden is gewijzigd.

Informatie op deze website

De informatie die Gregoria.nl toont is aan veranderingen onderhevig. Hierdoor kan Gregoria.nl de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet garanderen. Gregoria.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit onjuistheden of onvolkomenheden op deze website. Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de website Gregoria.nl kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft. Gregoria.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Websites van derden

De inhoud van de websites van derden waarnaar wordt verwezen is door Gregoria.nl niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat Gregoria.nl de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Gregoria.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. Door gebruik te maken van de websites van derden, zijn de algemene voorwaarden van de betreffende webwinkel/website van toepassing. Gregoria.nl is nimmer aansprakelijk voor enige schade die de gebruiker lijdt voortvloeiend uit het gebruik van websites van derden, noch voor welke schade dan ook die de gebruiker lijdt voorvloeiend uit aankopen van goederen of diensten bij websites van derden.

Functioneren van deze website

Gregoria.nl stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Gregoria.nl kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Gregoria.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Privacy

Gregoria.nl deelt geen informatie met derden die u op enige manier als individu zou kunnen identificeren, zoals bijvoorbeeld IP adressen in combinatie met andere informatie of contactgegevens die u op enige wijze ooit naar ons hebt verstuurd, tenzij dit noodzakelijk zou zijn vanwege een geldig officieel proces, zoals een huiszoekingsbevel, opgelegd statuut of op bevel van een gerechtelijke macht. De enige informatie die Gregoria.nl kan delen zijn van algemene aard zoals op welke trefwoorden veel wordt gezocht of hoe vaak de gemiddelde Gregoria.nl gebruiker Gregoria.nl bezoekt.
Zie ook: Privacybeleid

Cookies

Gregoria.nl maakt gebruik van cookies. Een "cookie" is een klein stukje data dat naar de harde schijf van de computer wordt verzonden wanneer u een website bezoekt. De cookie van Gregoria.nl wordt alleen gebruikt om informatie op te slaan waardoor de functionaliteit van Gregoria.nl verbeterd. Het is mogelijk dat partners van Gregoria.nl unieke cookies op uw computer plaatsten ten behoeve van het meten van bezoekersstatistieken en gebruikersgedrag. Zie ook: Privacybeleid

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Gregoria.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriŽle of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Intellectueel eigendom

Het auteursrecht van deze website en haar inhoud berust bij Gregoria.nl. Deze website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan informatie, webpagina's danwel elementen waaruit deze website bestaat te kopiŽren, verveelvoudigen, commercieel exploiteren, opnieuw publiceren, distribueren. Deze website mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan Gregoria.nl, dit ter beoordeling van Gregoria.nl.

Toepasselijk recht

Op deze website en de gebruikersvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze gebruikersvoorwaarden zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.